Skip to content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

O δικτυακός τόπος https://up-sales.gr  (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «EXPERTISED SOLUTIONS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε»  (στο εξής «UPSALES») με σκοπό την παροχή πληροφοριών και προϊόντων στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από τη χρήση του δικτυακού τόπου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από τη επίσκεψη του δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί, δεσμευόμενος προς συμμόρφωση με αυτούς. Η UPSALES διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί επανειλημμένως, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο, τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης στο σύνολό τους ή τμηματικά. Η τροποποίηση αυτών συντελείται και ισχύει από την ανάρτηση του κειμένου, το οποίο αποτυπώνει τους νέους Όρους Χρήσης, στον ιστότοπο https://up-sales.gr.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου up-sales.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στη UPSALES ή στους προμηθευτές – συνεργάτες της  και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά. Η UPSALES επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο  δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS)

Η UPSALES δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεως τους, καθώς ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της UPSALES.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου για:

  • να προξενήσουν ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά / συναλλακτικά ήθη.
  • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτυακού τόπου.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει τη UPSALES για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία του με τυχόν τρίτους παρόχους  υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

COOKIES

O δικτυακός τόπος https://up-sales.gr δεν χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη UPSALES που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί  παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για να σας εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ασφαλείας. Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή ζητήματα που σας απασχολούν σχετικά με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε ή κρίνετε πως η UPSALES δεν συμμορφώνεται με τις προβλέψεις και τους όρους του παρόντος κειμένου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την UPSALES μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@up-sales.gr. Θα λάβετε απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλου μέσου, εφ‘ όσον έχετε παράσχει τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας.

EXPERTISED SOLUTIONS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε

ΚΑΝΑΡΗ 5 – ΚΗΦΙΣΙΑ-14563

ΑΦΜ: 800409803 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΗΛ. 211-0122059 – Email: info@up-sales.gr